Rada Miasta

Rada Miasta

Rada Miasta

Rada gminy, czyli inaczej rada miejska albo rada miasta jest to podmiot, który ma na celu nadzorowanie tego, co dzieje się w obrębie danej gminy. Jest to także najwyższa władza w mieście, która pełni funkcję organu stanowiącego. Kontroluje, sprawdza, ale też i ustanawia. W naszym kraju zakresie działań przypisanych radzie miasta są wszelkiego typu prace, jakie wiążą się stricte z działaniami gminy.

Od tego mogą być pewne ustępstwa i wyjątki, lecz pod warunkiem jedynym, jaki jest dopuszczalny, a mianowicie, że inaczej stanowią konkretne ustawy. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób wybierany jest skład rady gminy, to w przypadku miast, jakie nie są obszarami istniejącymi na prawach powiatu, dokonuje się to poprzez jednomandatowe okręgi wyborcze. Jeżeli natomiast mowa o większych okręgach miejskich, które są już miastami na prawach powiatu, wtedy istotne jest zastosowanie jako obowiązkowej ordynacji proporcjonalnej. Co do okresu rządów danego składu Rady Miasta, to jest to przeważnie czas czterech lat od momentu przeprowadzenia oficjalnych wyborów i ogłoszenia konkretnych wyników.

Radzie miasta przewodniczy jedna osoba, która pełni funkcję przewodniczącego. Przewodniczący z kolei może mieć swoich zastępców, a więc do trzech wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. W razie konfliktu na linii mieszkańcy zameldowani w danym mieście, czyli uprawnieni do głosowania wyborcy a członkowie Rady Miasta, dopuszcza się prawo do odwołania Rady przez wyborców.

W zakresie ewentualnych skarg związanych z nieprawidłowościami czy niedbalstwem czy niewłaściwą realizacją zadań bądź działalności rady, zażalenia przyjmuje w tym celu wojewoda. Przejdźmy teraz do krótkiej i rzeczowej charakterystyki tego, czym konkretnie zajmuje się Rada Gminy stanowiąca podstawę niniejszego zagadnienia. Otóż przede wszystkim ustala wynagrodzenie wójta. Do tego stanowi o kierunkach działania wójta. Przyjmuje kontrole raporty, sprawozdania z działalności. Zajmuje się też uchwalaniem statutu gminy. W sferze działań Rady Miasta wszystko to samo tyczy się prezydenta stojącego na czele danego miasta. Dodatkowo powoływany jest przez ową organizację reprezentujący ją i zarazem prezydenta czy tez wójta, w zależności od typu organizacji skarbnik miejski czy też gminny.

Ma to być osoba pełniąca w wielkim skrócie ujmując funkcję głównego księgowego budżetowego. Taki skarbnik powoływany jest na specjalny wniosek formułowany bezpośrednio przez prezydenta czy też wójta. Rada Miasta ma na celu podejmowanie uchwał mających poprawić infrastrukturę w różnorodnych sferach. Ponadto kluby zgromadzone w ramach Rady jako jej skład mają przygotowywać powyższe projekty uchwał. A zatem to, w jaki sposób miasto będzie zarządzane, jakie będą panowały w nim regulaminy czy też zasady stricte wynika z konkretnych ustaleń Rady Miasta i głosowania radnych.

Rada ma na celu także ustanawianie określonych programów gospodarczych oraz wysokości i stawek cenowych należnych do uiszczania przez mieszkańców w razie podatków oraz rozlicznych pompy ciepła powietrze woda opłat definiowanych w odrębnych ustawach. Co bardzo istotne, Rada Miasta decyduje też o sprzedaży, zbyciu, wynajmie, dzierżawie, kupnie rozlicznych nieruchomości. Dodatkowo zaciąga pożyczki oraz kredyty na poczet przyszłych inwestycji. Rada nadaje honorowe obywatelstwa, przystępuje do projektów, współprac z innymi regionami, województwem, instytucjami.

Wpis zawdzięczamy